لیست نمایشگاه های اروپا 2019

در .

بر اساس اعلام شرکت پیشواز آسیا لیست نمایشگاه های آلمان، صنعت کشاورزی اروپا و لیست نمایشگاه های اسپانیا در سال 2019 اطلاع رسانی گردید.