اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل

در .

مالیات مقطوع عملکرد سال 1397 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394.4.31 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 اعلام شد.

  • image21291
  • image21292

Simple Image Gallery Extended