مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نوبت اول، روز دوشنبه 20 خردادماه 1398 ساعت 14 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می گردد.