مجامع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات برگزار می شود

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در نوبت اول سه شنبه 21 خرداد98 ساعت 15 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.