بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات

در .

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات تهیه، تایید و ابلاغ شده است که بر اساس آن بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز و حذف سقف و سابقه برای آنها می باشد، سایر دستگاه ها نیز مکلفند درخواست متقاضیان را ظرف یک روز بررسی و تعیین تکلیف نمایند. جزئیات مربوط به این بسته در زیر آمده است.

  • 002
  • D16252863
  • D42022341
  • D5644732

Simple Image Gallery Extended