واردات مصالح ساختمانی، مواد نفتی، آهن آلات و سیمان از گمرک ابونصر افغانستان آزاد اعلام شد

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، طبق مجوز صادره از سوی رئیس عمومی گمرکات افغانستان به ریاست گمرک فراه، واردات مصالح ساختمانی، مواد نفتی، آهن آلات و سیمان از گمرک ابونصر فراهی و به طور موقت برای مدت چهار ماه آزاد خواهد بود.