درخواست پیگیری برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده سردخانه داران کرمان

در .

رئیس اتاق کرمان از حسین امیری رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان، با توجه به اجرای بند "ر" ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، پیگیری برای معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سردخانه داران شهرستان های جنوبی و شرقی استان را درخواست کرده که متن این نامه در زیر آمده است.