تنظیم فرم بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر واحد مالیاتی با رویت اطلاعات مودی

در .

براساس اعلام مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان، با توجه به اینکه امکان رویت معاملات فصلی برای تمامی کاربران سیستم وجود دارد، برای جلوگیری از اتلاف وقت همکاران و ارباب رجوع و همچنین مکاتبات بیش از حد و غیر ضرور، به معاونان مالیاتی اعلام می شود که منبعد برای تنظیم فرم بخشودگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر واحد مالیاتی مربوطه ضمن رویت اطلاعات مودی، اقدام به تکمیل فرم و سایر موارد نماید.