نیازمندی شبکه گسترده ملل متحد به خدمات متفاوت مصرفی و مهندسی

در .

بر حسب اطلاع اتاق ایران، شبکه گسترده ملل متحد در تمامی کشورها نیازمند خدمات متفاوت مصرفی و مهندسی است. در راستای شعارهای توسعه ای ملل متحد و با هدف فراگیری و ایجاد فرصت برابر برای همه به منظور تشویق شرکت های حاضر در کشورهای در حال توسعه سامانه ای ایجاد شده که جزئیات آن در زیر آمده است.