ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات

در .

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه مورخ 11 اسفندماه جاری دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص واردات را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.