ابلاغ دستورالعمل وزارت کشاورزی مبنی بر لزوم تکمیل "پرسشنامه تجزیه و تحلیل خطر آفت"

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، دستورالعمل وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تکمیل "پرسشنامه تجزیه و تحلیل خطر آفت" پیش از صادرات سیب زمینی از ایران به آن کشور، ابلاغ شده است.