اعلام فهرست شرکت های روسی تولیدکننده گوشت خام

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، فهرست شرکت های روسی تولیدکننده گوشت خام، مورد تایید سرویس فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی روسیه اعلام شده است.