استفاده از ماده20 قانون رفع موانع تولید برای برخی طرح های تسهیلاتی

در .

بر اساس اعلام دفتر هیات دولت، در اجرای تبصره 2 ماده 18 آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مطابق تصمیم مورخ 30 مهر97 کارگروه ملی مقرر شد، آندسته از متقاضیاتی که قبل از اتمام مهلت های مندرج در آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، طرح تسهیلاتی آنها وارد دوره تنفس و بازپرداخت می شود، مشمول استفاده از ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند.