علت عدم اجرای کامل مصوبه امهال سه سال وام های کشاورزان خسارت دیده

در .

معاون امور حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی، علت عدم اجرای کامل مصوبه امهال سه سال وام های کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه، موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.