گزارش کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران

در .

اتاق ایران گزارش کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک با عنوان آسیب شناسی بخش حمل و نقل و ارائه توصیه های سیاستی مبتنی بر یافته های طرح جامع حمل و نقل کشور را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

گزارش کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک