واحد آموزش اتاق کرمان در بین اتاق های کشور برتر شد

در .

واحد آموزش اتاق کرمان در بین اتاق های بازرگانی سراسر کشور برای چهارمین سال متوالی رتبه یک برتر را در سال 1397 به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، ارزیابی عملکرد واحدهای آموزش بر اساس شاخص هایی مانند جمعیت استان، تعداد دفاتر نمایندگی، گزارش ها، ارائه نظر سنجی ها، گزارش اساتید، انتخاب عناوین مورد نیاز برای دوره های بنگاهی و تشکلی بوده است. گفتنی است "مرضیه ایرانمنش"به عنوان مدیر واحد آموزش اتاق کرمان فعالیت می کند که در سال های 95،96 و94 نیز رتبه برتر را در بین اتاق های کشور به خود اختصاص داده بود.