همایش نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه و ثبات کسب و کارها در اتاق ایران

در .

اتاق ایران در نظر دارد سمینار"نقش حمایت از مالکیت فکری در توسعه و ثبات کسب و کارها" با حضور هیات عالی رتبه از موسسه مالکیت فکری کره جنوبی، آژانس توسعه سرمایه گذاری تجاری کره جنوبی و سازمان همکاری توسعه چهارشنبه 10 بهمن97 ساعت 8:30 الی 12:30 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.