موافقت با تعدیل چهل ردیف از ضرایب مالیاتی مربوط به عملکرد سال 1396

در .

ضرایب مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1396 شهرستان کرمان که با تعدیل چهل ردیف از ضرایب مالیاتی پیشنهادی به شرح ذیل موافقت گردید.