مجمع عمومی عادی فوق العاده اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران

در .

بر اساس اطلاع معاونت تشکل های اتاق ایران مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور روز دوشنبه مورخ 24 دی ماه 1397 در محل اتاق ایران برگزار می گردد.