مجمع عمومی عادی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک با دستور کار انتخابات هیات مدیره ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 14 بهمن ماه 1397 در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با معاونت بین الملل اتاق ایران تماس حاصل نمائید.