اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در بغداد از تاریخ 2 لغایت 5 اردیبهشت 1398 برگزار نماید.