تصویب نامه هیات وزیران در مورد اصلاحیه ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

در .

اتاق ایران تصویب نامه هیات وزیران در مورد اصلاحیه ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اطلاع رسانی کرده است.