مجمع عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان برگزار می شود

در .

بر اساس اعلام معاونت بین الملل اتاق ایران، مجامع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ساعت 14 روز چهارشنبه 21 آذرماه 97 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می شود.