سه مقاله مرکز مطالعات اتاق کرمان در همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه برتر شدند

در .

سه مقاله تهیه شده در مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان، جزء مقالات برتر ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد صادرات و ثروت آفرینی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان،"بررسی موانع ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه راهکار با محوریت پرورش دانشجوی کارآفرین" تهیه شده توسط دکتر مسعود رشیدی نژاد(رئیس مرکز مطالعات اتاق کرمان)، دکتر یاسمن اسدی، سمانه دربندی؛"پورتال تعامل صنعت و دانشگاه؛ حلقه مفقوده تعامل صنعت و دانشگاه" تهیه شده توسط محمدامین عبدالله نژاد ماهانی و مهدی مهتری زاده و"ارائه طرح پیشنهادی برای مهارت آموزی در محیط کار، با عنوان طرح 5+1" تهیه شده توسط بابک دقاقی و بتول علیزاده، مقاله های برتر اتاق کرمان در این همایش هستند.

گفتنی است در مجموع 11 چکیده مقالات برتر در ویژه نامه همایش به چاپ رسید که سهم کرمان سه مقاله بود. همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه 30 آبان و یکم آذر97 در اصفهان برگزار شد.