اعلام لیست پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی استان کرمان

در .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی استان کرمان در سال 1397 را اعلام کرد که لیست این پروژه ها در زیر آمده است.

لیست پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی استان کرمان در سال 1397