اعزام هیأت تجاری به کشور ساحل عاج

در .

موسسه آتیه داران روماک در نظر دارد، هیات تجاری متشکل از شرکت های فعال تولیدی و صادراتی از تاریخ 20 آذرماه 1397 همزمان با برپایی نمایشگاه بین المللی ساحل عاج به آن کشور اعزام نماید.