آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان باطری

در .

 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمنتولیدکنندگان باطری

در اجرای موافقت اصولی شماره 4703/43/ص مورخ 03/05/1397 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن تولیدکنندگان باطری" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت11 روز چهارشنبه مورخ 23/08/1397 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روزشنبه مورخ 12/08/1397الی پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 21/08/1397 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

1 بررسی و تصویب اساسنامه .

2 تعیین ورودیه و حق عضویت.

3 تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

4 انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

5 سایر موارد.

 

شرایط ثبت نام:

الف-دارا بودن کارت معتبر بازرگانی یا  کارت عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ب- دارا بودن پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع باطری.

ج-ارائه مدارک و اسناد مثبته در خصوص تولید و میزان تولید سالیانه.

د-اصل فیش واریزی به مبلغ  000/000/50 میلیون ریال (معادل پنج میلیون تومان ) به شماره حساب (0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای اصلی هیأت مدیرهشرکت متبوع باشند که بوسیله معرفی نامه ای با مهر و امضای صاحبان امضاءمعرفی شده اند.

 

معاونت تشکلهای اتاق ایران