صادرکنندگان در صورت عدم اجرای تعهد ارزی مشمول قاچاق ارز خواهند شد

در .

بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در صورتی که صادرکنندگان تعهد خود مبنی بر بازگشت ارز ظرف سه ماه را اجرا نکنند، مشمول قاچاق ارز خواهند شد و بایستی به مراجع ذیربط پاسخگو باشند.