خودداری از خرید مواد معدنی فاقد قبض بارگیری معدن

در .

بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر از خرید مواد معدنی فاقد قبض بارگیری معدن جدا خودداری نمایند.