دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور

در .

اداره کل بازرسی کار، دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور را ابلاغ کرده که این دستورالعمل در زیر آمده است.

دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور