تعیین تکلیف تسهیلات ارزی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید

در .

هیات وزیران مواردی را در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات ارزی آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساند که در زیر آمده است.