تقویم نمایشگاه ها و هیات های تجاری خارج از کشور در سال 1397

در .

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد جهت بازدید از رویدادهای نمایشگاهی تقویم نمایشگاه های سال 97 را به شرح جدول زیر اعلام می نماید.