شرایط و نحوه حضور اعضاء در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده اتاق ایران

در .

اتاق ایران شرایط و نحوه حضور اعضاء در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده را ابلاغ کرده که در زیر آمده است.