کارگاه آموزشی مدل عارضه یابی سریع واحدهای صنعتی

در .

مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در نظر دارد کارگاه آموزشی مدل عارضه یابی سریع واحدهای صنعتی را در تاریخ 27 دی ماه 1396 در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی کرمان برگزار نماید.