پیشنهاد خرید کالا از واحدهای تولیدی ایرانی

در .

مرکز اصناف و بازرگانان ایران در راستای مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات، پیشنهاد خرید کالا از واحدهای تولیدی ایرانی را مطرح کردند.

  • image11043
  • image11044

Simple Image Gallery Extended

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: