مقررات جدید صادرات کشمش به اروپا

در .

وزارت امور خارجه، مقررات جدید کمیسیون اروپا برای اعمال نظارت و کنترل کشمش وارداتی از ایران را اعلام کرد.

مقررات جدید صادرات کشمش به اروپا

 

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: