ممنوعیت استفاده از سم کلرپیریفوس در پسته

در .

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، استفاده از سم کلرپیریفوس در پسته به دلیل باقی ماندگی سم مذکور در این محصول ممنوع است و در صورت استفاده از این سم احتمال برگشت محموله های صادراتی وجود دارد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: