ارزش گمرکی انواع پوست گوسفند، بز و گاو تعیین شد

در .

وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش پایه انواع پوست، سالامبور، ووت بلوی گوسفندی، بزی و گاوی مشمول عوارض صادراتی را اعلام کرد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: