اجرای استاندارد اجباری ارتقا ایمنی و عملکرد در صنعت خودرو

در .

بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد 6924 با عنوان "خودرو- تایید نوع وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و سیستم ها، قطعات و واحدهای فنی مجزای آنها- مقررات و روش های اجرایی" در صنعت خودرو اجباری شد.

مصوبه شورای عالی استاندارد

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: