اولین اجلاس فرصتهای مدیریتی و کارآفرینی در چشم انداز 1404

در .

اولین اجلاس فرصتهای مدیریتی و کارآفرینی در چشم انداز 1404 در مشهد مقدس مورخ 17 شهریور 1396 برگزار می گردد.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: