پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی و کمک هزینه کارمزد بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها به صادرکنندگان

در .

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بر اساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، مقرر شده از محل منابع مشوق های صادراتی سال 95، نسبت به پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی و کمک هزینه کارمزد بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی در بخش های اولویت دار صادراتی اقدام شود.

لذا تمامی صادرکنندگانی که با استفاده از تسهیلات بانک های عامل دولتی و خصوصی و با بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی نسبت به انجام صادرات تا پایان سال 95 اقدام و تسهیلات دریافتی را تسویه نموده اند، نسبت به تکمیل جداول زیر و ارسال آن به دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند. بدیهی است پرداخت کمک سود مذکور، منوط به بررسی پرونده های ارسالی و تامین اعتبارات لازم خواهد بود.

لطفا دیدگاه خود را در این مورد این مطلب بنویسید: