پروژه های انجام شده

در .

 

 

 

پروژه های انجام شده

 

ردیف عنوان پروژه دریافت فایل

۱

تدوین نقشه‌ی راه انرژی استان

۲

تدوین مدل پایش فضای کسب‌وکار استان

۳

تدوین مدل تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری استان

۴

تدوین مدل توسعه و هدایت تشکل‌ها

۵

تدوین مدل آمار و اطلاعات اقتصادی استان

۶

تدوین مدل ارزیابی و اثربخشی اموزش کارکنان اتاق

۷

تدوین مدل ارزیابی و اثربخشی اموزش اعضای اتاق