نمودار سازمانی

در .

نمودار سازمانی مرکز مطالعات و بررسی های اتاق بازرگانی کرمان بر اساس مصوبه جلسه هیات نمایندگان اتاق کرمان  در دوره هشتم