دلال بازی در اقتصاد استان کرمان نخبگان، توسعه، استان کرمان آسیب شناسی ساختار صادرات
 
 
 
بررسی تاثیر بودجه های استانی و مزیت های نسبی، بر بخشهای اقتصادی بررسی وضعیت فضای کسب و کار بررسی وضعیت تولید و صنعت
 
 
 
 تحلیلی بر مطالبات سیستم بانکی   نگاهی بر رهنمودهای اقتصادی امام خمینی (ره)  نگاهی بر استراتژی توسعه استان کرمان
     
 
 
 
بررسی ابعاد حماسه ی سیاسی و اقتصادی