این دفتر در سال 1391 افتتاح شد

مدیر دفتر: عباس جبالبارزی

مدیر اجرایی: علی محبان

کارشناس: بهاره کردستانی

آدرس: جیرفت- هتل ناجی

تلفن:43350526

ایمیل: jiroftoffice@kermanccim.org