رییس کمیسیون: محمدعلی محمد میرزاییان

نایب رییس کمیسیون: