درباره کمیسیون

در .

رییس کمیسیون: محمدحسین اکبری یزدی

نایب رییس کمیسیون:

دبیر کمیسیون: مرجان ایرانمنش

 

کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی از سه کمیته تشکیل شده است:

رییس کمیته بانک: آقای مهندس رشیدفرخی

رییس کمیته بیمه: آقای مهندس عباس جبالبارزی

رییس کمیته مالیاتی: جلیل کاربخش راوری

 

ماموريت كميسيون: بررسی کارشناسی، نقد و تحلیل موضوعات مرتبط با مسائل بانکی، بیمه ای و مالیاتی از نگاه بخش خصوص به جهت کمک به توسعه اقتصادی استان

 

برنامه هاي كميسيون بیمه، بانک و امور مالیاتی در هشتمین دوره فعالیت اتاق کرمان به شرح زیر است:

1- بررسی امور ساختاری (قانونی)

شناسایی و احصاء ظرفیت های قانونی و مقرراتی اسناد بالادستی، آیین نامه ها، بخش نامه ها و غیره.

شناسایی و احصاء قوانین و مقررات مخل و مزاحم فعالین اقتصادی

بررسی کارشناسی و ارائه راهکار

ارایه پیشنهاد تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز

2- بررسی امور اجرایی دستگاه ها و نهادها

تبیین و تحلیل وضع موجود عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه های بانکی، بیمه ای و مالیاتی

آسیب شناسی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه های بانکی، بیمه ای و مالیاتی

شناسایی و احصاء ظرفیت های دستگاه ها و نهادهای مرتبط با حوزه های بانکی، بیمه ای و مالیاتی

ارایه راهکار و پیشنهادهای مناسب در خصوص نحوه عملکرد دستگاه ها و نهادهای مرتبط

آسیب شناسی عدم راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در حوزه های فوق (ماده 70 قانون برنامه پنجم)

3- بررسی کارشناسی مسائل بانکی، بیمه ای و مالیاتی در سطح استانی و ملی (براساس سرفصل های پیشنهادی)

احصاء مشکلات و خواسته های بخش خصوصی در حوزه های سه گانه برای لحاظ در برنامه ششم توسعه.

آسیب شناسی عقود موجود در سیستم بانکی با تاکید بر موارد مصداقی.

آسیب شناسی سیستم اعتبارسنجی بانکی به منظور تسهیل شرایط اخذ تسهیلات برای اعضای اتاق.

آسیب شناسی عدم قدرت رقابت پذیری صنعت بیمه به منظور ارائه خدمات متنوع به فعالین اقتصادی.

چگونگی حل مشکلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از طریق سیستم بانکی.