رییس: سیدمحمد ابراهیم علوی

نایب رییس اول: محمد جواد رستمی

نایب رییس دوم: امیر شمس الدینی سعید

دبیر: عباس عسجدی

اعضای اصلی:

  1. علی صداقت نیا
  2. احمد سعیدی فر
  3. سعید جمشیدی جم
  4. مسعود الهامی
  5. فرهاد فکوری هرندی
  6. محمود میرزایی رایینی
  7. محمد برومند فر

 

کارگروه ها:

کارگروه 1: فناوری اطلاعات

رییس کارگروه : محمد جواد رستمی

 

کارگروه 2: کسب و کارهای نوین

رییس کارگروه: امیر شمس الدین سعید