رییس کمیسیون: سیدمحمد ابراهیم علوی

دبیر کمیسیون: عباس عسجدی

 

حوزه فعالیت:

 

موارد خارج از حوزه فعالیت:

 

 

اهداف راهبردی: