رییس کمیسیون: آقای سیدمحمدرضا ترابی موسوی

نایب رییس کمیسیون:

دبیر کمیسیون: مقداد تکلوزاده