رییس کمیسیون: حسین نجف آبادی پور

نواب رییس کمیسیون:

دبیر کمیسیون: سارا بهرامی